การจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นพนักงาน รปภ.รับอนุญาต
การจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นพนักงาน รปภ.รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้ปิดการจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563
โดยมีเนื้อหาการอบรม ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558 เพื่อให้พนักงาน รปภ. ในสังกัดทุกนาย
เป็นพนักงาน รปภ. รับใบอนุญาต และสามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้ถูกต้องตามกฏหมาย

โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
6. การติดต่อสื่อสาร
7. หลักการใช้กำลัง
8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พร้อมให้บริการในพื้นที่เขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง