มาตราฐานของเรา
การคัดกรองพนักงาน
• ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ ก่อนสมัครงาน
• ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ และติดตามตรวจทุก 1 เดือน
• ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยม 3 ขึ้นไป
• ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติ รปภ.
ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
พนักงานของเราทุกคน ต้องผ่านการอบรม 40 ชม. ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ. 2558 โดยมีตัวอย่าง เนื้อหาการอบรมดังนี้
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
• กฎหมายอาญา จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
• การตรวจตรา การสังเกต การตรวจสอบบุคคลและสัมภาระ
• การจดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความถูกต้องตามกฎหมายและการรักษาความลับ
• การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
• การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียน, การใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตร อบรม รปภ.
การอบรมระหว่างเดือน หลังลงจุดทำงาน
หลังจากพนักงานของเรา ได้ลงจุดทำงานกับทางลูกค้าแล้ว ทางเรายังรักษามาตราฐานการทำงาน โดยจัดการอบรมนอกสถานที่ เพื่อทบทวนการทำงาน ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในการทำงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุ อีกเป็นระยะ
ทีมงานปฎิบัติการและสายตรวจกลาง ตลอด24 ชม.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ (พิเศษ)
จำนวน 17 นาย แบ่งการดูแลตามพื้นที่รับผิดชอบ
ร่วมกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม