ข่าวสารและกิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2563
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ. 2558
17 กุมภาพันธ์ 2563
คำแนะนำในงานปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในงานปฏิบัติงาน