การฝึกอบรมการ และการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร
การฝึกอบรมการ และการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด มีทีมรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ เปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และให้บริการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย (ทะเบียนเลขที่ กท๙๖๒๐๐๗๑)