เปิดสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ รปภ.
เปิดสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ รปภ.
ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และระบบ CCTV

ปี พ.ศ. 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้เปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
และให้บริการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย (ทะเบียนเลขที่ กท๙๖๒๐๐๗๑) แก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง